Verkoopsvoorwaarden

VERKOOPSVOORWAARDEN

BESTELLINGEN
 
De algemene leveringsvoorwaarden van Air Level zijn van toepassing op alle producten. Door te bestellen geeft u aan akkoord te gaan met de Algemene voorwaarden. Een bestelling wordt door ons verwerkt zodra deze schriftelijk aan ons is doorgegeven door middel van e-mail of via telefoon. Een overeenkomst komt tot stand door een bevestiging door Air Level. Vervolgens zal de bestelling beoordeeld worden door Air Level op haalbaarheid.
 
BETALINGEN
 
Betalingen geschieden contant bij afhaling / levering.
 
AFHAALTERMIJN
 
Indien de producten voorradig zijn, streeft Air Level er naar om de artikelen binnen 5 werkdagen klaar te hebben voor afhaling. Deze termijn is echter indicatief en zijn nimmer bindend.
 
PRIJZEN
 
Alle vermelde prijzen zijn in euro’s en inclusief 21% BTW . Air Level kan te allen tijde haar prijzen aanpassen . Alle prijzen op de website van Air Level zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
 
PRIVACY
 
Indien er een bestelling wordt geplaatst bij Air Level, worden de gegevens van de koper opgenomen in het klantenbestand van Air Level. Air Level houdt zich aan de wet van de privacy en zal de gegevens niet verstrekken aan derden. Air Level respecteert de privacy van de koper en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling
van de persoonlijke gegevens.
 
EIGENDOMSVOORBEHOUD
 
De eigendom van de goederen gaat pas over, op het moment dat alle verschuldigde bedragen aan Air Level zijn voldaan.
 
ELECTRONISCHE COMMUNICATIE
 
Voor vertragingen, niet of niet juist overkomen van bestellingen, bevestigingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel is Air Level niet aansprakelijk.
 
AANSPRAKELIJKHEID
 
De (handgemaakte) producten worden met grote zorg gemaakt en gecontroleerd. Air Level is nimmer aansprakelijk voor schade die voortkomt uit een onjuist gebruik van een door Air Level gemaakt artikel. De totale aansprakelijkheid bedraagt nimmer meer dan de vergoeding die u voor het betreffende artikel heeft betaald. De koper heeft de verplichting om de geleverde producten onmiddellijk na ontvangst te inspecteren. Air Level kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, zowel lichamelijk, materieel of immaterieel, die het gevolg zou zijn van gebrekkig functioneren of verkeerd gebruik van de door Air Level verkochte producten.
 
OVERMACHT
 
Air Level is niet aansprakelijk, indien er voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze leveranciers, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Air Level. Air Level behoudt zich in geval van overmacht het recht haar verplichtingen op te schorten. Indien deze periode van overmacht langer duurt dan 2 maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. Air Level is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Air Level gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen. Indien Air Level ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk of geheel is nagekomen of deze zal kunnen nakomen zal Air Level de bestelling volgens de gebruikelijke manier afhandelen.
 
KLACHTEN
 
Klachten dienen ons schriftelijk gemeld te worden binnen een termijn van 7 kalenderdagen met reden van klacht. Air Level zal steeds proberen in goed onderling overleg de klacht op te lossen. Indien de goederen geretourneerd worden, dienen deze ongebruikt, onbeschadigd , compleet en in originele verpakking verzonden te worden. Indien de artikelen gebruikt, beschadigd of incompleet zijn, zal Air Level niet overgaan tot restitutie van de waarde van het betreffende artikel of slechts een gedeelte van de waarde te restitueren. Al betaalde bedragen worden binnen een termijn van 14 dagen overgemaakt mits vermelding van een correct rekeningnummer. Bij gebrek aan bewijskracht dat de oorzaak van de klacht bij Air Level ligt, zijn de retourkosten steeds ten laste van de koper. Niet
aangemelde retourzendingen worden niet door Air Level gecrediteerd.
 
TOEPASSELIJK RECHT
 
Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarbij Air Level partij is, is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. Van geschillen uit een overeenkomst tussen Air Level en wederpartij, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen de vestigingsplaats van Air Level kennis. Geschillen zullen voorkomen bij de rechtbank van Mechelen. Air Level heeft ten allen tijde het recht deze algemene voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen zonder voorafgaande berichtgeving.