Huurvoorwaarden feestmaterialen

Door gebruik te maken van de verhuurdiensten van de firma ‘Air Level’ verklaart de huurder volgende voorwaarden te kennen en in te staan voor de stipte naleving ervan:

1. AFHALEN EN TERUG BEZORGEN
1.1 ‘Air Level’ rekent er op dat de gehuurde materialen op het afgesproken tijdstip afgehaald of terug bezorgd worden. Indien het afgesproken tijdstip wordt overschreden kan Air Level per begonnen half uur een meerkost van €10 aanrekenen.
1.2 Facturen dienen integraal contant betaald te worden bij afhaling van de gehuurde materialen.
1.3 Vanaf de ophaling tot het terug afleveren is de huurder verantwoordelijk voor het gehuurde materiaal.
1.4. In geval van overmacht, zowel voor of na de levering van de gehuurde goederen, is de verhuurder ontslagen van elke verplichting zonder dat de huurder enige schadevergoeding kan eisen. Onder deze rubriek vallen ook alle gevallen van heirkracht door storingen of obstakels die de uitvoering van het contract duurder of moeilijker maken, alsook schade veroorzaakt door derden, gehele of gedeeltelijke stakingen, oproer, natuurrampen, storm, stormschade van vorige verhuringen, rechtsvorderingen of beslag en iedere onmogelijkheid vanwege de verhuurder om geheel of gedeeltelijk van zijn verplichtingen te voldoen, verbreekt deze overeenkomst, zonder enig recht op schadevergoeding vanwege de huurder.
1.5. De verhuurder kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor schade ten gevolge van condensatie die door bepaalde weersomstandigheden kan optreden. De huurder dient daar rekening mee te houden.

2. TIJDENS DE HUURPERIODE
2.1. Bij opkomend onweer zal de huurder alle acties ondernemen om schade aan de tent of andere goederen te voorkomen en zal telefonisch contact opnemen met de verhuurder.
2.2. Bij rukwinden boven de 60km / uur of storm boven windkracht 4, dient de tent te worden afgebroken om schade te
voorkomen. Bij twijfel dient men contact op te nemen met de verhuurder, waarna beslist wordt over het al dan niet
afbreken van de tent. De verhuurder heeft het recht tot beslissing over te gaan om de tent te laten afbreken.Hij kan die opdracht aan de huurder doorgeven als de verhuurder acht dat hij niet tijdig kan ingrijpen. Indien de huurder deze raad niet opvolgt is artikel 2.4 van toepassing.
2.3. Aan het gehuurde materiaal mag niet gezaagd, niet gespijkerd en niet geschilderd worden, zeker geen zelfklevers op de zeilen gekleefd worden. Beschadiging of verdwenen goederen zullen aan de huurder aangerekend worden.
2.4. In geval van geheel of gedeeltelijke instorting van ons materiaal door niet naleving of onvoldoende naleving zal alle schade aan de gehuurde goederen, evenals schade aan goederen, dieren of personen die zich in de tent bevinden, ten laste vallen van de huurder.

3. VERZEKERINGEN
3.1. De huurder wordt aangeraden een brandverzekering te nemen voor de personen, dieren of goederen die zich in of buiten de tent bevinden, evenals een verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid.
3.2. De verhuurder kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor schade en letsels hoe dan ook ontstaan, veroorzaakt aan de huurder zelf of aan derden onverschillig of deze zich binnen of buiten de tent bevinden en dit zowel tijdens de opbouw of afbraak als tijdens de stand van het gehuurde materiaal.
3.3. De verhuurder is niet aansprakelijk voor de helpers noch voor de ongevallen die zij zelf oplopen, noch voor de ongevallen die zij aan derden veroorzaken.
3.4. Alle andere schade dan brand- of stormschade, veroorzaakt aan de gehuurde goederen en gedurende de huurperiode wordt geacht voort te komen uit een gebrekkige of onvoldoende bewaking door de huurder.

4. DIVERSEN
4.1. Alle vermelde prijzen zijn inclusief 21% BTW
4.2. De huurder kan het contract vernietigen op voorwaarde dat hij 50% van het totale huurbedrag betaalt om het even wanneer de opzeg gebeurt.

4.3. Transportkosten: hiervoor rekenen wij € 0.75 per gereden kilometer.
De afstand van de rit wordt bepaald op basis van google Maps, vanaf Hoogstraat 21 – 2861 onze-Lieve-Vrouw Waver.

4.4. Voor alle geschillen in verband met deze overeenkomst is enkel de rechtbank van Mechelen bevoegd.